VGAcordis website

 

Home
Nieuws
Geschiedenis
Bestuur
Downloads
Aanmelding
Archief

OfficiŽle ledental 
171

contributie

betaald in 2021

57

(zie onder aanmelding)

 

 

 


Vereniging van Gepensioneerden Acordis (VGAcordis)
 

I N D E X A T I E   P E R   1  J A N U A R I  2 0 2 1   I S    1,1059  %          A E G O N   G A A T   O V E R   O P   A N D E R   P E N S I O E N A D M I N I S T R A T I E   S Y S T E E M       Z I L V E R E N   K R U I S   V E R H O O G T   P R E M I E   W E I N I G

Klik hier voor het laatste nieuws (laatst bijgewerkt op 4 april 2021)

Vereniging van Gepensioneerden Acordis (opgericht 18 maart 2005).

Hoofdreden voor het oprichten van onze belangenvereniging was het feit dat in 2004 duidelijk werd dat Acordis zo snel mogelijk en zo veel mogelijk wilde cashen en van al zijn ondernemingen af wilde komen.
Natuurlijk betekende dit ook dat Acordis (in feite CVC) van het Acordis Pensioenfonds (AcPF) af wilde komen, want via het AcPF, had men financiŽle verplichtingen aan (ex)-werknemers. Verder was het duidelijk dat men niet bereid was om geld uit te geven om het pensioenfonds op een voor de (ex)-werknemers aanvaardbare manier ergens onder te brengen. Anders gezegd, het mocht niks kosten.

De VGAcordis kwam in actie toen duidelijk werd dat er door het bestuur van het Acordis Pensioenfonds (AcPF) besprekingen werden gevoerd met het bedrijfstakpensioenfonds MITT (Mode, Interieur, Tapijt en Textiel) om het pensioenfonds daar naar toe over te hevelen (per 1-1-2006). Het MITT kende namelijk helemaal geen recht op indexatie (inflatiecorrectie), terwijl volgens het pensioenreglement van het AcPF de gepensioneerden recht hadden op indexatie tot maximaal 4%. Allťťn onder zeer bijzondere condities zou hiervan afgeweken mogen worden.
Acordis en het bestuur van het AcPF waren het hiermee niet eens. Zij vonden dat het bestuur van het AcPF zelf kon beslissen Úf en hoeveel indexatie zou worden toegekend. In 2005 werd helemaal geen indexatie toegekend (inflatie 1,0%) en in 2006 werd slechts 1,25% uitgekeerd (inflatie 1,8%). Deze nieuwe strategie van het bestuur van het AcPF en de mogelijke overgang naar het MITT hadden desastreuse gevolgen kunnen  hebben voor de gepensioneerden.

In augustus  2006 heeft danook de VGAcordis een rechtszaak aangespannen tegen Acordis en het AcPF. Er werd geŽist dat het pensioenreglement dusdanig geÔnterpreteerd moest worden dat gepensioneerden recht hebben op een onvoorwaardelijke indexatie tot maximaal 4%. Verder werd geŽist dat de niet-uitgekeerde indexaties alsnog moesten worden uitgekeerd.
In juni 2007 deed de rechter in Arnhem uitspraak en stelde de VGAcordis in het ongelijk. Dat is onbegrijpelijk, omdat er officiŽle stukken bestaan waarin letterlijk staat dat Acordis tijdens de CAO-onderhandelingen in 2003 grote druk heeft uitgeoefend om de indexatie per 1 januari 2004 voorwaardelijk te maken. Ook de vakbonden hebben dit toentertijd afgewezen. Meer informatie kunt u elders vinden op deze website op de pagina "Nieuws".
In de ledenvergadering van onze vereniging stemde 96% van de leden ervoor om in Hoger Beroep te gaan omdat de kans om de rechtszaak alsnog te winnen hoog werd ingeschat.

Ondertussen had het MITT afgehaakt omdat men niet voor de kosten wilde opdraaien wanneer de rechtbank de VGAcordis in het gelijk zou stellen. Het bestuur van het AcPF heeft de VGAcordis het blokkeren van de overgang naar het MITT zeer kwalijk genomen. Het zou een gemiste kans zijn geweest.
Het bestuur van het AcPF heeft toen naar andere mogelijkheden moeten zoeken om het pensioenfonds te kunnen opheffen. 
Na consultatie van een pensioendeskundige heeft het bestuur van de VGAcordis er bij het AcPF op aangedrongen om de mogelijkheid te onderzoeken om het pensioenfonds bij een verzekeringsmaatschappij onder te brengen. Wat de invloed van de VGAcordis is geweest is onbekend, maar feit is dat eind augustus 2007 een contract met Aegon werd gesloten waarin de VGAcordis zich helemaal kon vinden.
Het ongelooflijke gebeurde. Aegon bood aan de pensioenverplichtingen over te nemen met als hoofdelement een onvoorwaardelijke indexatie tot maximaal 4%. Dit was nu precies gelijk aan de hoofdeis in onze rechtzaak tegen Acordis. Acordis wilde ons dit niet toekennen omdat het niet te betalen was ??

Verder bleek dat er na de overgang van het AcPF naar Aegon nog een behoorlijk bedrag over was. In oktober 2008 is uit deze pot 3,0% extra pensioen uitbetaald en per januari 2010 is er nog eens 1,0% extra pensioen uitgekeerd. Door deze extra uitkeringen zijn de niet-uitgekeerde indexaties uit de jaren 2003-2006 weer helemaal ingehaald. Hiermee is onze tweede eis uit de rechtszaak, namelijk betaling van achterstallige indexatie, ook gerealiseerd.

Kennelijk was de financŽle positie van het AcPF zo goed dat Aegon ons de genoemde riante pensioenvoorzieningen kon aanbieden. Door de acties van de VGAcordis is gelukkig voorkomen dat ons rijke pensioenfonds werd overgedragen aan het MITT, waar de gepensioneerden van Acordis geen recht op indexatie zouden hebben gekregen.

Aegon is de enige Nederlandse verzekeringsmaatschappij die een "AA rating" heeft weten te behouden tijdens de creditcrisis en dat is geruststellend. Het gezegde "eind goed al goed" lijkt daarom voor de gepensioneerden van Acordis op te gaan.
Aegon maakt echter behoorlijk wat administratieve fouten, die de gepensioneerden geld kunnen kosten.  Onder andere zijn de berekeningen  van pensioenen waarbij uitruil of terugruil heeft plaatsgevonden soms niet correct. Verder blijkt ook dat pensioenopbouw afkomstig uit de overgangsregeling "Voortzetting pensioenopbouw geboortejaren voor 1966" niet in de administratie was/is opgenomen. Alertheid is dus geboden.

De oorspronkelijke doelstelling van de VGAcordis was het veilig stellen van de pensioenen en juridisch afdwingen van een onvoorwaardelijke indexatie (tot maximaal 4%). Deze doelstellingen zijn bereikt, deels dankzij Aegon, deels door onvermoeid blijven doordrammen.

Het onderwerp pensioenen blijft echter aandacht vragen. Onlangs was de nieuwe Europese regelgeving op het gebied van pensioenen een hot item. Het herverzekerd pensioenvermogen bij verzekeringsmaatschappijen zou, wanneer de verzekeraar in financiŽle problemen zou komen, "achtergesteld" uitbetaald worden; dat wil zeggen dat eerst andere schuldeisers worden uitbetaald en daarna pas de gepensioneerden.

Als er problemen ontstaan met onze pensioenen zul je als eenling weinig kunnen bereiken. Als groep veel meer. Om een serieuze partij te zijn waar Aegon niet omheen kan, zal de VGAcordis moeten blijven bestaan.  De VGAcordis heeft namelijk ondertussen aardig wat expertise opgebouwd. Ook moet de VGAcordis over financiŽle middelen kunnen beschikken om zonodig juridische ondersteuning te kunnen bekostigen.
Via deze website proberen we zo veel mogelijk voormalige Acordis-medewerkers te bereiken en hen te overtuigen dat het ook nu nog voor hen nuttig is om lid te worden van de VGAcordis.

 

Als je op het woord "Aanmelding" klikt kom je op de pagina waar op staat hoe je je kunt opgeven als lid van de Vereniging Gepensioneerden van Acordis.


Het bestuur van de VGAcordis

 

Als je wilt reageren op de inhoud van deze website of vragen hebt over de VGAcordis aarzel dan niet en stuur een e-mail naar secretaris@vgacordis.nl