VGAcordis website

 

Home
Nieuws
Geschiedenis
Bestuur
Downloads
Aanmelding
Archief

Officiële ledental 
171

contributie

betaald in 2021

57

(zie onder aanmelding)

 

 

 

Berekening uitruilen en terugruilen voor gepensioneerden (met dank aan Kees Bos en Joop Topma) 12-10-2009

De berekening voor niet-wachtgelders is enigszins anders omdat er geen opgelegde uitruil heeft plaatsgevonden waardoor het NP aanzienlijk kan afwijken van de beoogde 70%.
De basis voor de berekeningen vormen de pensioenbedragen per 31-12-2007 die je van AZL hebt ontvangen. In dit overzicht staan een bedrag voor OP-oud (opgebouwd vóór 1.1.2001) en OP-nieuw (opgebouwd na 1.1.2001). Het genoemde partner- of nabestaanden-pensioen (NP) is opgebouwd tot 1.1.2001. Al deze pensioenbedragen dienen verhoogd te worden met 7,532%, zijnde de verhogingen die we sinds 31.12.2007 erbij hebben gekregen.
De som van de geïndexeerde OP-oud en de geïndexeerde OP-nieuw noemen we A. Het geïndexeerde NP noemen we B.
Er wordt met de Acordis uitruilfactor (C) van 0,788 gewerkt.

De berekening van OP en NP na uitruil gaat als volgt:
Berekend wordt eerst van hoeveel OP (D) het geïndexeerde NP 70% is (D = B/0,7).
Het "uitruilbaar OP" (E) is dan E = A-D.
Het OP(F) dat overblijft  van het "uitruilbaar OP" is de "uitruilfactor" x "uitruilbaar OP" (F = C x E).
Het "resulterende OP" (G) wordt nu G = F + D;
Het "resulterende NP" wordt 0,7 x G.

Als je "lees meer" aanklikt, krijg je een excel-worksheet, waarin je je eigen pensioenbedragen kunt berekenen.

lees meer
   
Berekening uitruilen en terugruilen voor wachtgelders (met dank aan Pieter van der Poel) 12-10-2009

De basis voor de berekeningen vormen de pensioenbedragen per 31-12-2007 die je van AZL hebt ontvangen. In dit overzicht staat een bedrag voor OP-oud (opgebouwd vóór 1.1.2001) en OP-nieuw (opgebouwd na 1.1.2001). Deze bedragen dienen verhoogd te worden met 7,532%, de verhogingen die we sinds 31.12.2007 erbij hebben gekregen. Je krijgt dus een nieuwe OP-oud (A) en een nieuwe OP-nieuw (B).
Vermenigvuldig de OP-nieuw met 0,788 (omruilfactor) en je krijgt de "OP-nieuw na uitruil" (C).
Als je niet terugruilt: je totale OP is dan A+C en de NP is 70% van A+C.
Als je wél terugruilt: je totale OP is A+B en de NP is 70% van A.

 
Als je "lees meer" aanklikt, krijg je een excel-worksheet, waarin je je eigen pensioenenbedragen kunt berekenen.

lees meer
   
Uitruilen en terugruilen van pensioen voor wachtgelders (zie ook bericht van 30-07-2009) 12-10-2009

Voor de deelnemers voor wie nog pensioenopbouw plaatsvond (wachtgelders, deelnemers sociaal plan, arbeidsongeschikten met vrijstelling van premiebetaling), is bij overgang naar AEGON een deel van het ouderdomspensioen (OP) uitgeruild in nabestaandenpensioen (NP), zodat 70% NP verzekerd zou zijn.
Bij het ingaan van het OP op 65-jarige leeftijd is het mogelijk om NP weer terug te ruilen tegen OP. In het bericht van 30-07-2009 is aangegeven dat dit terugruilen behoorlijk wat verlies opleverde.
Pieter van der Poel heeft hier tegen geprotesteerd en in de CBGA is besloten dat het terugruilen nu zodanig zal gebeuren dat het OP na terugruil gelijk is aan het OP van vóór de uitruil. Bovendien is beslist dat er met de gunstige uitruilfactor van Acordis (0,788) wordt gerekend in plaats van met de uitruilfactor die Aegon normaal hanteert (0,7787). Compliment aan Pieter!

 
   
Commissie Belangenbehartiging Gepensioneerden Acordis Beheer bv (CBGA) 12-10-2009

De commissie bestaat uit het oude bestuur van het Acordis pensioenfonds en Gerrit Kooij en Pieter van der Poel als vertegenwoordigers van de oude Deelnemersraad. Zij bespreken problemen met Aegon en bepalen wat er met het resterende geld uit het geliquideerde Acordis pensioenfonds gaat gebeuren.

 
   
In memoriam Willem-Jan de Klein 12-10-2009

Enkele weken geleden is oud-collega Willem-Jan de Klein overleden. Hij was jarenlang lid van onze vereniging.

 
   
Waar blijven de polisbladen? 30-07-2009

Zoals Aegon in de brief van 23 april 2009 heeft aangegeven kunt u de meest recente bedragen van uw OP of NP bij Aegon opvragen. Onze ervaring is heel positief.

U dient een e-mail te sturen naar pac@aegon.nl met het verzoek u een duplicaat  van de verzekeringsopgave van uw OP of NP toe te sturen. Vermeldt daarbij uw polisnummer en uw naam.

 
   
Waar blijven de polisvoorwaarden? 30-07-2009

Het afgelopen jaar is dit wel de meest gestelde vraag geweest binnen de VGAcordis. Het blijkt nù pas dat dit een niet-steekhoudende vraag was omdat het thema polisvoorwaarden helemaal niet aan de orde was! Volgens Aegon liggen de rechten van de deelnemers vast in het pensioenreglement van Acordis. U zult zich afvragen hoe het dan zit met de interpretatie van de indexatie-paragraaf. Wij zijn immers in 2006 een rechtszaak begonnen omdat we hierover een verschil van mening hadden met Acordis. Wij hebben het Hoger Beroep ingetrokken omdat Aegon ons de geëiste "onvoorwaardelijke indexatie tot maximaal 4%" wél zou geven.
Pas deze maand zijn we erachter gekomen dat de verklaring erg simpel is. Er blijkt namelijk een wijzigingsblad te bestaan dat behoort bij het pensioenreglement van Acordis. In dit wijzigingsblad staan o.a. de wijzigingen in de indexatie-paragraaf beschreven (artikel 2.7). Op verzoek heeft Aegon ons dit wijzigingsblad toegestuurd en u kunt  zelf lezen wat er veranderd is door de link "lees meer" aan te klikken.

 

 

lees meer

   
U bent geen verzekeringnemer bij Aegon, maar verzekerde! 30-07-2009

Van Aegon kreeg ik een e-mail met onder andere de volgende opmerking : "Bij een collectieve pensioenregeling sluit in dit geval het pensioenfonds een overeenkomst met Aegon, tussen deze partijen wordt alles vastgelegd. De deelnemer is niet de verzekeringnemer maar de verzekerde."
Als ik het juist interpreteer is het dus zo dat Aegon eigenlijk niets met ons van doen heeft maar alleen zaken hoeft te doen met het pensioenfonds en dat wij voor onze vragen bij het pensioenfonds moeten zijn. Laat ik nu denken dat het pensioenfonds geliquideerd is per 31-12-2007.

 
   
Uitruilen en terugruilen van pensioen voor wachtgelders 30-07-2009

Bij de overgang naar Aegon heeft het pensioenfonds met Aegon afgesproken dat het OP-nieuw (= OP opgebouwd nà 1-1-2001) zodanig wordt verminderd dat het NP 70% wordt van het gereduceerde OP. Bij pensionering zou, op verzoek, deze uitruil weer teruggedraaid kunnen worden door een zogenaamde "terugruil".  Na terugruil wordt echter een OP verkregen dat significant lager is dan het oorspronkelijke OP (dus van voor de uitruil). De reden dat terugruil van NP in OP op de pensioendatum tot lagere resultaten leidt, is dat de deelnemer tussen 01-09-2007 en de pensioendatum kan komen te overlijden, en dat het uitgeruilde NP dus uitgekeerd moet worden. In die periode wordt door Aegon dus risico gelopen, dit leidt tot een lagere OP bij terugruil.

 
   
Aegon stuurt onjuiste offertes aan geprepensioneerde leden die binnenkort met ouderdomspensioen gaan 30-07-2009

Deelnemers met prepensioen krijgen ongeveer een half jaar voor hun 65-ste een brief van Aegon waarin ze kunnen aangeven dat ze een deel van hun ouderdomspensioen (OP) willen omruilen voor nabestaandenpensioen (NP). Wanneer men aan Aegon terugmeldt dat men inderdaad OP tegen NP wil uitruilen, zal Aegon een offerte sturen waarin nieuwe bedragen voor OP en NP worden vermeld. Een aantal mensen kreeg een offerte waarbij geen rekening werd gehouden met het feit dat er buiten het OP (met eigen polisnummer) nog een NP bestond (met een ander polisnummer). Zo ontstond de situatie dat als ik op de offerte zou zijn ingegaan het NP 121% zou worden van het OP.  Aegon zal nieuwe offertes sturen.

 
   
Carlos Serrano overleden 30-07-2009

Ik kreeg zojuist het bericht dat Carlos Serrano gisteren ( 29-7) bij een verkeersongeval in Scottsboro om het leven is gekomen.
Hij was aan het trainen voor de triathlon op zijn racefiets en werd door een auto gegrepen en was op slag dood.
Carlos was een alleraardigste collega die door veel Emmenaren en Arnhemmers gerespecteerd werd vanwege zijn kennis en inzet.

 
   
Correctie Aegon op mededeling in jaaropgaaf 2008 over premie Volksverzekeringen 12-03-2009

Een deel van onze leden zal vreemd hebben opgekeken toen ze in de brief van Aegon met de "jaaropgaaf 2008" de volgende alinea lazen: "De premie Volksverzekeringen bedraagt op jaarbasis 84,4% van de ingehouden Loonbelasting/premie Volksverzekeringen, met een maximum van EUR 3.366,00".
Bij Aegon is om opheldering gevraagd en een brief met de correcte informatie is ontvangen.

lees meer
   
Radio-interviews met ex-Diolen collega's 12-03-2009

In het radioprogramma "goedemorgen Nederland" van de KRO worden, onder de titel "Onrust in Emmen", in een vijftal delen een aantal aspecten van de gevolgen van het sluiten van de Diolen fabriek in Emmen behandeld.
Als u de volgende link ( http://goedemorgennederland.kro.nl/series.aspx  ) aanklikt  kunt u deze interviews met enkele oud-collega's van Diolen uit Emmen beluisteren.
Diolen in Emmen is volledig gestopt op een klein clubje Researchmedewerkers na die proberen via werk voor "derden" een eigen positie op te bouwen op basis van hun excellente expertisen. ( http://goedemorgennederland.kro.nl/serie-fragment.aspx?id=198410 )

 
   
Website VGAcordis een dag uit de lucht 28-02-2009

De website van de VGAcordis is even uit de lucht geweest. Reden was dat onze provider Lycos er mee gestopt is en per 1 maart 2009 alle websites van internet zal hebben gehaald. Lycos had blijkbaar erg veel haast en is al vanaf 27 februari aan het opruimen gegaan. Ondertussen hebben we onze website naar Strato overgeheveld. Nadeel van de nieuwe provider is dat deze niet alle items op onze website ondersteunt. Zo werkt de door ons gebruikte bezoekersteller niet meer (staat op de homepage). We zullen zo snel mogelijk dit probleem oplossen.

Het aantal bezoekers aan onze website was op 11 februari 2009 opgelopen tot 15.106 (gestart in april 2005). Uit onderstaand tabelletje valt af te leiden dat er vooral in januari veel belangstelling bestond voor onze website. Velen waren natuurlijk nieuwsgierig naar de indexatie!
 
jun-08 64
jul-08 260
aug-08 164
sep-08 144
okt-08 463
nov-08 511
dec-08 326
jan-09 747
feb-09 435

 
   
Onze zustervereniging van Akzo Nobel wil gaan fuseren 05-02-2009

Op de website van de Vereniging van Gepensioneerden van Akzo Nobel www.vgan.nl staat het volgende bericht:
VGAN heeft het voornemen te fuseren met de Stichting Verzekerdenbelangen Collectieve Ziektekosten verzekeringen (VCZ). Dit wordt voorgelegd op de Algemene Ledenvergadering van 20 januari in Utrecht. 

 
   
Overleden leden 03-02-2009

Via een van onze leden kregen wij de treurige mededeling dat 2 van onze "Steenbergse" collega's  zijn overleden.
Al ruim een jaar geleden is Loes Barel - de Ron op 59-jarige leeftijd overleden en na een heel kort ziekbed is Jan Baars  op 61-jarige leeftijd overleden.
Wij wensen de nabestaanden van Loes en Jan veel sterkte toe.

Als VGAcordis vinden wij het jammer dat wij pas zo laat op het overlijden van Loes en Jan hebben kunnen reageren. Wij zouden het zeer op prijs stellen als wij, via collega's, op de hoogte zouden worden gesteld van het overlijden van een van onze leden, zodat wij hierop op gepaste wijze kunnen reageren (secretaris@vgacordis.nl).
Als je in de linker kolom de pagina "Aanmelding" aanklikt vind je daar een actuele ledenlijst.

 
   
Aegon keert per 1 januari een indexatie uit van 3,06% 27-01-2009

Het kan niet op! Na de extra verhoging van 3% per 1 october 2008 zijn de pensioenen per 1 januari 2009 alweer verhoogd en nu met 3,06% . Dit percentage is exact gelijk aan de prijsinflatie (CPI) gerekend van september 2007 tot september 2008. Aegon houdt zich dus netjes aan de spelregel "onvoorwaardelijke indexatie tot maximaal 4%".

 
   
De eerste polissen zijn er 17-12-2008

Eind november hebben de eerste collega's (55+-regelingen?) polisbladen ontvangen van Aegon met onder andere bedragen voor levenslang ouderdomspensioen en levenslang partnerpensioen. De vermelde bedragen zijn bijgewerkt t/m 1 oktober2008. De indexatie van 1,3% per 1 januari 2008 en de extra pensioenverhoging van 3% per 1 oktober 2008 zijn correct verwerkt ten opzichte van de aanspraken per 31.12.2007die in januari door AZL zijn verschaft.

 
   
Informatie Aegon over pensioenaanspraken (brief 27 november) 28-11-2008

Een deel (?) van de gepensioneerden hebben vandaag van Aegon een brief ontvangen met algemene informatie over het UPO (Uniform Pensioen Overzicht). Bovendien staat in deze brief de bevestiging van de 3% verhoging per 1 october 2008.

Een deel van de gepensioneerden ontving bij deze brief een polisblad met als doelgroep "Werkgeversaandeel ziektekosten". Alléén zij die een vergoeding krijgen voor ziektekosten zullen dit polisblad ontvangen hebben. Op het polisblad staat een bedrag vermeld voor "Levenslang partnerpensioen". Dit pensioentje wordt aan uw partner uitgekeerd wanneer u komt te overlijden. Het is afkomstig uit het pensioentje dat in de plaats is gekomen van het Werkgeversaandeel Ziektekosten. Het genoemde "Levenslange Partnerpensioen" is gelijk aan 70% van 12x het bedrag dat genoemd wordt in de brief die u eerder deze week gekregen hebt  en waarin stond dat uw pensioen verhoogd is.  

 
   
Status polissen 28-11-2008

Van Aegon hoorden we dat het opstellen van de polissen erg complex is en daarom veel tijd vergt.
Elk door AZL overgedragen contract wordt één op één gecontroleerd met het nieuwe Aegon contract. Daarbij zijn afwijkingen opgetreden die stuk voor stuk besproken moeten worden met Acordis. Dit zogenaamde "inregelen van nieuwe contracten" blijkt meer tijd te kosten dan aanvankelijk werd verondersteld. In een telefoongesprek heeft een medewerker van Aegon verteld dat de polissen er eind januari / begin februari aan zullen komen.

 
   
Indexering per 1 januari 2009 28-11-2008

Telefonisch is van Aegon de bevestiging gekregen dat de indexering vanwege de prijsinflatie  vanaf 1 januari 2009 zal worden toegepast. Dit zal waarschijnlijk ook een verhoging van circa 3% worden.

 
   
Pensioenverhoging per 1 october 2008 28-11-2008

In de brief van Aegon dd 22 november 2008 kunt u lezen dat uw pensioen per 1 october is verhoogd "vanwege toegepaste indexering". Dit laatste is enigszins verwarrend. Deze verhoging is niet de jaarlijkse indexering vanwege de prijsinflatie.
De verhoging van 3% is ontstaan door een extra storting door het voormalige Acordis pensioenfonds. Het geld hiervoor was overgebleven nadat het pensioenfonds aan Aegon is verkocht. U kunt deze indexering zien als vergoeding voor de niet-volledig uitgekeerde indexeringen in de jaren 2003-2006.
Let wel: in uw uitkering van november wordt zowel de verhoging van october als november uitbetaald

 
   
Inflatie loopt op 01-10-2008

De inflatie per september 2008 is 3,2%. Dit zou dus ook het getal moeten zijn waarmee onze pensioenen per 1 januari verhoogd moeten worden. U weet toch nog de voorwaarde bij Aegon: "onvoorwaardelijke indexatie tot maximaal 4%".

 
   
Waar blijft de jaarvergadering?? 01-10-2008

Zoals u uit de geringe hoeveelheid nieuwsitems die er de laatste tijd op onze website zijn verschenen kunt afleiden, gebeurt er maar weinig dat de moeite van het vermelden waard is. Dat is ook een van de redenen dat de jaarvergadering nog steeds niet heeft plaatsgevonden. Ook hadden we al eerder afgesproken dat de jaarvergadering pas gehouden zal worden enkele weken nadat de polissen ontvangen zijn. We willen namelijk even de tijd hebben om de polissen eventueel juridisch te laten toetsen en onze leden eventuele financiële onjuistheden laten melden. De polissen zullen dan het hoofdthema van de jaarvergadering zijn.

Om de jaarvergadering nog interessanter te maken heeft het bestuur van de VGAcordis Aegon bereid gevonden om een presentatie te geven over onze pensioenen en om eventuele vragen te beantwoorden. Het is hoogstwaarschijnlijk dat er na het lezen van de polissen nog vragen zijn. Wanneer deze vragen van te voren aan Aegon worden toegestuurd  kan Aegon deze vragen tijdens de vergadering beantwoorden en vermijden we het punt dat de Aegon vertegenwoordiger moet herhalen "dat hij het na zal vragen".

Tijdens de jaarvergadering zullen we ook de toekomst van de VGAcordis aan de orde stellen. Enerzijds krijgt het bestuur reacties van leden dat we verder moeten gaan om bij eventuele problemen een vuist te kunnen maken tegenover Aegon. Anderzijds is het een feit dat een aanzienlijk aantal van de 168 officieel geregistreerde  leden in 2008 hun contributie niet hebben betaald. We nemen aan dat deze mensen het niet meer zo nodig vinden om met de VGAcordis door te gaan.

 
   
Stand van zaken met betrekking tot Aegon 01-10-2008

Afgelopen driekwart jaar heeft Aegon een goede indruk gemaakt, hetgeen we afleiden uit het feit dat er vrijwel geen klachten zijn binnengekomen bij de VGAcordis. De weinige klachten hebben alle betrekking op het uitblijven van de polissen.
In eerste instantie zouden de polissen er in mei komen. Daarna werd vanuit het bestuur vernomen dat het wel september zou kunnen worden en onlangs hoorden we van een collega die met Aegon gebeld had dat het wel het einde van het jaar zou kunnen worden. Het zou een goede zaak zijn als de begeleidingscommissie op Aegon wat meer druk zou uitoefenen.

 
Diolen Industrial Fibers BV failliet 01-10-2008

Het is zeer treurig dat het grootste deel van onze oud-collega's van Diolen in Emmen en Arnhem (totaal circa 500 mensen) hun baan is kwijtgeraakt. Slechts een deel van het Korrelbedrijf en van de Nacondensatie is gered. Het garenbedrijf is echter gesloten en er is ook geen bedrijf gevonden dat bereid was een doorstart te maken.
Wij leven mee met onze oud-collega's en hopen van harte dat ze succes hebben met het vinden van een nieuwe baan.

 
   
Overlijden Hans Abbing 01-10-2008

We kregen onlangs het bericht dat Hans Abbing op 7 juni 2008 is overleden. Hans was een trouw lid van de VGAcordis.
We wensen zijn familie veel sterkte toe.

 
   
Vereniging van Gepensioneerden van Akzo Nobel verliezen ook in Hoger Beroep 31-05-2008

Het Gerechtshof te Arnhem heeft op 27 mei 2008 in zijn arrest  vonnis gewezen over het beroep dat VGAN had ingediend tegen de uitspraak van de kantonrechter  begin 2007. Ook nu weer zijn alle grieven van de VGAN rond de indexering van de pensioenen en de garanties van Akzo naar het pensioenfonds toe, afgewezen. Dit geldt eveneens voor de aanpassing van het pensioenregelement in 2006 dat door Akzo terugwerkende kracht kreeg tot 1971.
Het bestuur van de VGAN denkt na over volgende stappen en gaat overleggen met hun advocaat.

 
   
Waarschuwing met betrekking tot omruil van ouderdoms- voor partnerpensioen 09-03-2008

De brief van AZL van 18 februari kan tot een vervelend misverstand leiden. Het daar genoemde partnerpensioen (PP) is misschien zelfs zo hoog (in vergelijking met uw ouderdomspensioen (OP)) dat u omruil van OP naar PP niet wenselijk acht. Bedenk echter dat het genoemde bedrag slechts geldt bij overlijden vóór het 65e levensjaar.
De omruil van OP (opgebouwd in periode na ingaan middelloonregeling) naar PP lijkt interessant. Bij Aegon kan 5.000 euro OP omgezet worden in € 3.893 OP plus € 2.725 PP (uitgangspunt 65 jaar en 70% PP).

 
   
De VGAcordis gaat niet in Hoger Beroep 07-03-2008

Tijdens de bestuursvergadering van 6 maart heeft het bestuur van de VGAcordis unaniem besloten om de Hoger Beroep zaak stop te zetten. De Hoger Beroep zaak stond voor a.s. dinsdag 11 maart op de rol van de rechtbank in Arnhem.
Reden voor het stoppen van het Hoger Beroep is het feit dat aan onze belangrijkste eisen is voldaan. We hebben bij Aegon een onvoorwaardelijke indexatie tot maximaal 4% en er is nog voldoende geld overgebleven om de achterstallige indexaties te "repareren".

 
   
Collectief contract OZF 03-03-2008

Het bestuur van AcPF heeft met OZF de afspraak kunnen maken dat het collectieve contract met betrekking tot de ziektekosten langdurig blijft doorlopen. Op deze manier zijn de kortingen op de basisverzekering (7,5%) en de aanvullende verzekering (24%) voorlopig veilig gesteld.

 
   
Uitruilen ouderdoms- en nabestaandenpensioen 03-03-2008

Vanaf de invoering van het middelloonpensioen (zogenaamde nieuwe regeling) werd er uitsluitend ouderdomspensioen opgebouwd (2,25%). Het partnerpensioen werd op risicobasis verzekerd. Het partnerpensioen dat vóór de invoering van de middelloonregeling reeds was opgebouwd groeide dus nauwelijks meer aan (slechts groei via indexatie).
Op verzoek van AcPF wordt het tijdens de nieuwe regeling opgebouwde ouderdomspensioen door Aegon omgezet in een ouderdomspensioen en een partnerpensioen (70% van ouderdomspensioen). Op deze manier kan er op 65-jarige leeftijd gekozen worden voor een partnerpensioen dat 70% is van het totale ouderdomspensioen. Als men dit niet wil, kan de oude situatie (geen partnerpensioenopbouw uit nieuwe regeling) weer hersteld worden.
Vanwege deze omruil is het van belang dat bekend wordt (IPO) hoeveel ouderdomspensioen er vóór en na de invoering van de middelloonregeling werd opgebouwd.

 
   
Overzicht pensioenaanspraken (brief AZL dd 18 februari 2008) 03-03-2008

Deelnemers aan het AcPF die jonger zijn dan 65 jaar hebben van AZL een brief gekregen met summiere gegevens uit het Individueel Pensioen Overzicht (IPO). Het is betreurenswaardig dat er geen volledig IPO is verstrekt. De gegeven getallen kunnen namelijk tot verkeerde conclusies leiden en zijn niet bruikbaar om te checken of de overgang naar Aegon correct verloopt.
Zo is niet duidelijk of het opgegeven bedrag voor ouderdomspensioen de uitkering is die men krijgt op 65-jarige leeftijd of dat dit bedrag nog groeit omdat mensen met prepensioen nog altijd pensioenjaren aan het opbouwen zijn.
Verder is het aangegeven partnerpensioen het bedrag dat uw partner krijgt als u vóór uw 65-ste komt te overlijden. Als u na uw 65-ste komt te overlijden is het partnerpensioen aanzienlijk lager. Het is daarom uitermate belangrijk dat dit bedrag bekend wordt gemaakt. Ook mensen die al met ouderdomspensioen zijn zouden graag over deze informatie beschikken.

 
   
Na enige aanloopperikelen zit Aegon op het goede spoor 03-03-2008

Bij de uitbetaling in januari bleek dat Aegon de inhouding van de Inkomensafhankelijke Bijdrage ZVW (IAB ZVW) niet op de juiste manier had uitgevoerd. Diverse leden hebben geklaagd en kregen de belofte dat in februari alles zou worden gecorrigeerd. En inderdaad, bij de uitbetaling in februari zijn de juiste correcties uitgevoerd.
Ook werd begin februari de toeslag van 1,3% (indexatie) op het pensioen (en eventueel pensioen uit vroegere werkgeversbijdrage) apart uitbetaald.

 
   
Gepensioneerden van Akzo Nobel krijgen alsnog de niet-toegekende indexatie 03-03-2008

In verband met de gunstige financiële positie van het fonds en mede gelet op de niet toegekende toeslagverlening van de ingegane pensioenen en ‘slapers’-rechten op 1 januari 2004 heeft het bestuur van het Akzo Nobel Pensioenfonds besloten per 1  januari 2008 een extra toeslag van 1,7% te verlenen.
Dit komt dus boven op de 1,3% indexatie die men over 2007 kreeg.

 
   
Protest tegen verandering werkgeversbijdrage ziektekosten door Acordis 03-03-2008

De overgang van de 50% vergoeding van de OZF-premie naar een vergoeding van de IAB ZVW-bijdrage leidt tot een inkomensachteruitgang, die in de toekomst steeds groter zal worden.
Tenminste één van onze gepensioneerde leden heeft zijn Rechtsbijstandsverzekering (RBV) ingeschakeld om de overgang van de 50% vergoeding van de OZF-premie naar een vergoeding van de ZVW-bijdrage ongedaan te maken. De RBV acht voldoende gronden aanwezig om deze overgang aan te vechten. In verschillende processen bij zowel kantongerecht als gerechtshof (in hoger beroep) werd de werkgever (o.a. Akzo Nobel) reeds veroordeeld de oorspronkelijke regeling te herstellen.

lees meer..
   
Gepensioneerden krijgen alsnog zorgpremie van Akzo Nobel (FD 22-12-2007) 03-03-2008

Rechter bepaalt dat Akzo Nobel de werkgeversbijdrage aan gepensioneerden moet blijven betalen.

lees meer..
   
Zorgverzekeringswet en snijden in werkgeversbijdrage kost gepensioneerde fors geld 03-03-2008

Het verhogen van de Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW door de overheid en de overgang naar Aegon heeft tot gevolg dat gepensioneerden in 2008 tot maximaal 20 EURO per maand meer moeten betalen voor hun ziektekosten.

lees meer..
   
Herverzekering bij Aegon onder uitstekende condities 06-09-2007

De informatie in de nieuwsbrief over de herverzekering bij Aegon ziet er goed uit.
Belangrijkste punt is dat er aan onze hoofdeis in de rechtszaak "onvoorwaardelijke indexatie tot een maximum van 4%" wordt voldaan. Ook wordt er (gedeeltelijk) tegemoet gekomen aan onze secundaire eis "vergoeding achterstallige indexaties".
 

Meest belangrijk is echter dat we als VGAcordis hebben weten te voorkomen dat we ondergebracht werden bij het bedrijfstakpensioenfonds MITT. Door een rechtszaak te beginnen hebben we dat weten te verhinderen. Als wij er niet geweest waren zouden we waarschijnlijk al per 1 januari 2006 bij het MITT hebben gezeten.
Nog even ter herinnering; het MITT kent een voorwaardelijke indexering, die door het bestuur van het pensioenfonds wordt vastgesteld. De hoogte van deze indexering is maximaal gelijk aan het laagste van loonindexcijfer (in de zwakke textielbranche) en prijsindexcijfer. Als dus bv de lonen in de textiel met 1% stijgen en de prijzen met 3%, dan krijg je maximaal 1%. Als de lonen met 3% stijgen en de prijzen met 1% dan krijg je ook maximaal 1%.
De door Aegon aangeboden indexeringsregeling is onvergelijkbaar veel beter!
Het wachten is nu op de individuele contracten van Aegon. Deze zullen we door een pensioendeskundige laten beoordelen. Als dit er ook goed uitziet kan er gevierd worden.
De vraag doet zich dan ook voor of onze Hoger Beroep procedure in dat geval nog wel zinvol is. Zodra e.e.a. duidelijk is zal het bestuur zich hierover beraden. In ieder geval ziet de toekomst van onze pensioenuitkeringen er een stuk beter uit.
 
   
Overlijden Wim Eijlander 06-09-2007

We kregen vandaag het bericht dat gisteren onverwachts is overleden Wim Eijlander.
Wim woonde in Emmen en was lid van de VGAcordis. Wij wensen zijn familie veel sterkte.

 
   
Verlaging  werkgeversbijdrage voor ziektekosten 27-08-2007

Vele leden hebben per 1 januari 2007 een aanzienlijk lagere werkgeversbijdrage voor de ziektekosten ontvangen. Hoogstwaarschijnlijk is het bedrag dat hiervoor beschikbaar was, verdeeld over een grotere groep deelnemers. Wanneer u het hier niet mee eens bent kunt u uw bezwaar kenbaar maken via de brief die u vindt onder "lees meer".

lees meer..
   
Zeer grote meerderheid (94%) van de leden is vóór Hoger Beroep. 26-07-2007

De belangrijkste beslissing die er tijdens de algemene ledenvergadering werd genomen is de beslissing om in Hoger Beroep te gaan. Het percentage vóórstemmers was 94%.
Van de 53 aanwezige leden stemden er 50 vóór. Via volmachten en e-mails hadden 14 leden vóórgestemd en had1 lid tegengestemd.

   
Algemene ledenvergadering groot succes 26-07-2007

De algemene ledenvergadering op 16 juli was een groot succes. Liefst 53 van de 171 leden waren aanwezig (31%). Uit de reacties achteraf blijkt dat veel leden het erg plezierig vonden om oud-collega's weer eens te ontmoeten, waardoor de ledenvergadering een beetje de sfeer van een reünie begint te krijgen.

   
Algemene ledenvergadering 12-07-2007

Het blijkt dat binnen één dag 99 van de 143 "e-mail leden" hebben gereageerd op de oproep om een leesbevestiging te sturen ivm de algemene ledenvergadering. Als u dit leest en het nog niet gedaan hebt, wilt u het dan alsnog doen. De secretaris gaat namelijk morgen (vrijdag de 13e; ahum) leden die nog niet gereageerd hebben opbellen en/of hen de informatie met betrekking tot de algemene ledenvergadering toesturen (kosten!). 
Denk ook nog eens aan de mogelijkheid tot machtiging van een ander lid of aan het feit dat u uw mening kunt laten meetellen als u die mening tijdig aan de secretaris kenbaar maakt.

Het pensioenfonds van Akzo Nobel heeft een solide basis  12-07-2007

De teneur in het jaarbericht van het pensioenfonds van Akzo Nobel is (terecht) zeer positief.

lees meer..
Actueel nieuws van onze zustervereniging de Vereniging van Gepensioneerden van Akzo Nobel (VGAN) 12-07-2007

Het gaat uitstekend met het pensioenfonds van Akzo Nobel. De dekkingsgraad is in het eerste kwartaal opgelopen naar 150%! 
Toch gaat de VGAN in Hoger Beroep o.a. om de onvoorwaardelijkheid van de indexatie af te dwingen. In het nieuwste VGAN bulletin staan nog meer interessante thema's.

lees meer..
Algemene ledenvergadering op 16 juli 2007 om 14.30 uur in Velp 05-07-2007

Op 16 juli wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Belangrijkste agendapunt is de vraag of we in hoger beroep gaan of niet. Vanwege de grote gevolgen die deze beslissing zal hebben voor de toekomst van de VGAcordis, worden de leden vriendelijk doch dringend verzocht om naar deze vergadering te komen (of bij volmacht laten stemmen). 
Ieder lid zal nog separaat een uitnodiging ontvangen voor deze vergadering. Bovendien zal met de uitnodiging een brief worden meegestuurd waarin de visie van het bestuur en de feiten op een rijtje worden gezet.

 
   
Commentaar op "Nieuwsbrief JUNI 2007" van het bestuur van het pensioenfonds 05-07-2007

Het bestuur van AcPF heeft een brief rondgestuurd waarin ze haar visie geeft op een aantal actuele thema's. Het bestuur van de VGAcordis komt tot geheel andere conclusies.

lees meer..
   
Kantonrechter Arnhem stelt de VGAcordis in het ongelijk 07-06-2007

De kantonrechter in Arnhem heeft alle eisen van de VGAcordis afgewezen.
Het bestuur van de VGAcordis zal zijn mening over het vonnis nog formuleren.
De leden wordt verzocht dit vonnis goed door te lezen en te oordelen of dit een sterk of zwak vonnis is. Dit laatste is belangrijk wanneer er in de ledenvergadering wordt gestemd of er in hoger beroep zal worden gegaan.

lees meer..
   
Vonnis uitgesteld tot 4 juni 2007 (of later) 04-05-2007

Bericht van onze advocaat:
Vandaag heeft de griffie ons schriftelijk geïnformeerd dat het vonnis voor zes weken - en niet vier weken als vermeld in mijn e-mailbericht van maandag 23 april jl. - is aangehouden, derhalve tot de rolzitting van maandag 4 juni 2007.

 
   
Vonnis uitgesteld tot 21 mei 2007 (of later) 24-04-2007

Van onze advocaat kregen we gisteren de volgende mededeling:
"De griffie heeft mij zojuist telefonisch geïnformeerd dat de uitspraak inzake Acordis - wederom - is aangehouden voor vier weken. Naar verwachting is de nieuwe roldatum derhalve 21 mei a.s. "

 
   
Algemene ledenvergadering zal plaatsvinden nadat vonnis bekend is. 25-03-2007

De algemene ledenvergadering van de VGAN zal plaatsvinden 2 weken nadat het vonnis bekend is. Op deze manier kunnen wij mogelijke strategieën met onze advocaat bespreken en deze aan de algemene vergadering voorleggen.

 
   
Vonnis uitgesteld tot maandag 23 april 2007 19-03-2007

Op maandag 19 maart jl. heeft de griffie van het kantongerecht in Arnhem ons telefonisch geïnformeerd dat het vonnis inzake Acordis is aangehouden tot de rolzitting van maandag 23 april 2007.

 
   
De kantonrechter zal op 19 maart een uitspraak doen in onze rechtzaak. 14-03-2007

Het kantongerecht heeft meegedeeld dat op 19 maart uitspraak zal worden gedaan in onze rechtszaak.

 
   
Bestuur van de Vereniging van Gepensioneerden van Akzo Nobel geeft commentaar op de negatieve uitslag van het vonnis van de kantonrechter. 14-03-2007

Op pagina 7 van het nieuwsbulletin nr. 15 geeft het bestuur van de VGAN een reactie op het vonnis van de kantonrechter.

lees meer..
   
Het indienen van documenten bij de kantonrechter is afgesloten! 14-03-2007

Op 19 februari 2007 heeft onze advocaat het laatste document (Akte Uitlating Producties) ingediend bij de kantonrechter. Nu is de rechter aan de beurt. Hij kan of meteen een uitspraak doen of hij kan de rechtszaak mondeling voortzetten. In het laatste geval worden beide partijen gehoord.

lees meer..
   
Uit het hart gegrepen 13-02-2007

Op de opiniepagina van het NRC staat vandaag een artikel van Prof. dr. B.M.S. van Praag met als titel "Gepensioneerden aller bedrijven, verenigt u". De ondertitel luidt: Terugvechten tegen bedrijven en pensioenfondsen die hun verplichtingen niet nakomen.

lees meer..
   
De Vereniging van Gepensioneerden Akzo Nobel gaat in hoger beroep 13-02-2007

Met instemming van de Ledenvergadering gaat de VGAN in hoger beroep.
Dit betekent dat zij binnen 3 maanden hoger beroep moeten aantekenen. Daarop heeft de verdediging slechts eenmaal de gelegenheid te reageren. Vervolgens is de rechter aan zet, hetzij in de vorm van een hoorzitting hetzij in een directe uitspraak.

 
   
Tekst van de uitspraak in de zaak van Akzo Nobel 13-02-2007

Alle eisen van de Vereniging van Gepensioneerden Akzo Nobel zijn afgewezen.

lees meer..
 
Onrust in de pensioenwereld groeit (NRC 31-01-2007)

Menno Tamminga schrijft in het NRC een stuk over het feit dat gepensioneerden het blijkbaar moeilijk hebben om rechtszaken te winnen.

lees meer..
   
Perspublicatie over de uitspraak van de rechter over de zaak van VGAN 31-01-2007

Het NRC heeft het volgende commentaar gegeven op de uitspraak van de rechter.

lees meer..
   
Eisen van Vereniging Gepensioneerden van Akzo Nobel door rechter afgewezen. 31-01-2007

Op de website van de VGAN (www.vgan.nl) is hier over het volgende bericht verschenen:

Uitspraak kantonrechter in Arnhem.
Arnhem, 29 januari 2007. Onze Vereniging is door de kantonrechter in Arnhem in het ongelijk gesteld in het conflict met Akzo Nobel Nederland en het Akzo Nobel Pensioen Fonds over pensioenaanspraken.
In de uitspraak van de kantonrechter van hedenmorgen werden al onze eisen afgewezen.
We zijn teleurgesteld in de uitkomst van deze procedure; na bestudering van het vonnis zullen we besluiten of we in hoger beroep zullen gaan.
Het VGAN bestuur

 
   
De advocaat van Acordis heeft de Conclusie van Dupliek ingediend 22-01-2007

Op 22 januari heeft Mr. Duk, de advocaat van Acordis, de Conclusie van Dupliek ingeleverd bij het kantongerecht in Arnhem. Dit was het laatste document in de procedure van de rechtszaak. De rechter kan of nù een uitspraak doen of hij besluit om beide partijen te horen vóórdat hij een uitspraak doet.

lees meer..
   
Pensioenfondsen beleggen steeds meer in aandelen. Vlucht naar voren? 02-01-2007

In het NRC van 30-12-2006 schrijft Menno Tamminga een stukje met als titel "Leve de laatste strohalm". Pensioenfondsen moeten hoge rendementen maken (AcPF bv 5,6%) om later voldoende geld te hebben om pensioenen te kunnen uitbetalen. Vanwege de lage opbrengsten van vastrentende waarden gaat men steeds meer in aandelen beleggen om de hoge rendementseis te kunnen halen. Het risico om onderuit te gaan neemt daardoor aanzienlijk toe.

lees meer..
   
Gepensioneerden bij het ABP gaan er per januari 2007 aardig op vooruit 02-01-2007

Per 1-1-2007 gaat ABP alle pensioenen met 2,82% verhogen. Daarnaast ontvangen alle gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden in januari 2007 een eenmalige uitkering van 2,47%.

lees meer..
   
In nieuwe pensioenwet verandert de onderlinge verhouding tussen de partijen 02-01-2007

Op de website van Aegon staat beschreven hoe de onderlinge verhouding tussen werknemer, werkgever en pensioenuitvoerder gaat veranderen. In de oude relatie had de werknemer uitsluitend te maken met de werkgever! In de nieuwe wet verandert dat.

lees meer..
   
Persbericht van ministerie SZW over invoering nieuwe Pensioenwet 02-01-2007

Het ministerie geeft in het kort aan wat de belangrijkste veranderingen zijn.

lees meer..
   
De nieuwe pensioenwet is per vandaag (2 januari 2007) van kracht 02-01-2007

De nieuwe pensioenwet is eindelijk ingevoerd.  Onder "lees meer" kunt u hem op uw gemak bestuderen.

lees meer..
   
Het Bestuur van AcPF geeft antwoord op onze brief van 20 november. 31-12-2006

We hebben weer eens een niets-zeggend antwoord gekregen van het bestuur van AcPF op onze brief van 20-11-2006. Geen informatie over de nieuwe statuten, geen informatie over het kiezen van de Deelnemersraad (die ooit door de COR werd gekozen; echter, de COR bestaat al tijden niet meer), geen informatie over het kiezen van vertegenwoordigers door de gepensioneerden zelf.
Op een  vraag uit een e-mail weigert men botweg antwoord te geven.
Het begrip Pension fund governance is blijkbaar onbekend bij het bestuur van AcPF.

lees meer..
   
Nieuws van onze zustervereniging de Vereniging van Gepensioneerden Akzo Nobel 31-12-2006

De VGAN heeft in december 2006 nummer 7 van het "VGAN Bulletin" uitgegeven.
Wederom staan er een aantal interessante artikelen in dit bulletin.

lees meer..
   
Pensioenen in alle kleuren zwart (Tamminga NRC 23-12-2006) 31-12-2006

De kosten die pensioenfondsen en verzekeraars maken blijken behoorlijk te verschillen en hebben een behoorlijke invloed op het rendement over een langere periode. 2 medewerkers van DNB hebben onderzoek gedaan en hierover gerapporteerd.

lees meer..
   
Gepensioneerden van ECN worden door rechter in het gelijk gesteld omtrent indexatie (Telegraaf 30-11-2006) 31-12-2006

Sinds 2003 zijn pensioenen van 800 oud-werknemers van ECN niet geïndexeeerd voor prijsstijgingen. Vorige week is de indexatie onder dwang van de rechter toch uitgekeerd.
Deze zaak heeft vele parallelen met onze zaak en vormt jurisprudentie voor het kantongerecht in Arnhem. Grote verschil is dat ECN armlastig is en Acordis buitensporige dividenden heeft kunnen uitkeren.
(Onze advocaat Prof. Lutjens adviseerde de gepensioneerden in deze zaak!)

lees meer..
   
VGAcordis dient Conclusie van Repliek in bij kantongerecht Arnhem (11-12-2006) 31-12-2006

De volgende fase van onze rechtszaak is ingegaan. Als antwoord op de Conclusie van Antwoord van Acordis hebben onze advocaten op 11 december een zogenaamde Conclusie van Repliek ingediend bij het kantongerecht. De bestuursleden van de VGAcordis hebben aan dit document belangrijke bijdragen geleverd. Buiten het schrijven van teksten is er o.a. achtergrond-materiaal boven water gehaald (oude "bordmededelingen") waarmee overduidelijk kan worden aangetoond dat onze indexering onvoorwaardelijk is tot een maximum van 4%.

lees meer..
   
Herstelplan Reservetekort 21-11-2006

Ter ondersteuning van onze advocaat worden door ons toelichtingen geschreven over thema's die in de rechtszaak aan de orde komen.

lees meer..
   
Financiering Acordis Pensioenfonds 21-11-2006

Ter ondersteuning van onze advocaat worden door ons toelichtingen geschreven over thema's die in de rechtszaak aan de orde komen.

lees meer..
   
Onvoorwaardelijkheid Indexering AcPF 21-11-2006

Ter ondersteuning van onze advocaat worden door ons toelichtingen geschreven over thema's die in de rechtszaak aan de orde komen.

lees meer..
   
VGAcordis bezorgt over toekomst AcPF 20-11-2006

In een brief aan AcPF spreekt het bestuur van de VGAcordis zijn zorgen uit over het door het bestuur van AcPF gevoerde beleid ten aanzien van de manier waarop men het fonds denkt op te heffen en over de legitimiteit van de Deelnemersraad.

lees meer..
   
Dekkingsgraad Acordis pensioenfonds nog altijd zeer matig 17-11-2006

Men wil het wel eens doen voorkomen dat, door een storting  van EUR 10 mlijoen door Acordis, de dekkingsgraad van het Acordis pensioenfonds er goed voorstaat. Echter, wanneer we ons vergelijken met de bedrijfstakpensioenfondsen dan eindigen we slechts op de 62e plaats op een totaal van 86. Akzo Nobel eindigt op een 21e plaats (en heeft ook nog premiebetalers en een sponsor).

lees meer..
   
Bonden slepen Akzo Nobel voor rechter vanwege stoppen ziektekostenbijdrage 17-11-2006

De vakbonden stappen naar de rechter omdat Akzo Nobel de ziektekostenbijdrage voor gepensioneerden schrapt. Wij kunnen er (nog) niet gerust op zijn dat ons zoiets niet overkomt.

lees meer..
   
Acordis heeft het fantastistisch gedaan!                      ??? 16-11-2006

De afgelopen tijd wordt er veel geschreven over private equity fondsen. CVC was een van de eerste in Nederland. Acordis medewerkers waren dus de eersten die de keerzijde van private equity aan den lijve ondervonden. Lees hoe tevreden onze voormalige CEO is over de gang van zaken. HIJ zal er niet van wakker liggen als zijn pensioen niet geïndexeerd wordt.
Aanbevolen: een vezelrijk dieet
Een stripverhaal en een bouwscenario
Iedereen is dol op private equity
Ik zag mezelf als CEO van een beursbedrijf
Private equity: ontketend
NRC 20-8-2006
NRC 12-8-2006
NRC 5-8-2006
FEM 6-7-2006
FEM 25-2-2006
   
VGAcordis vraagt en krijgt uitstel in rechtszaak tegen Acordis c.s. 14-11-2006
De VGAcordis heeft 4 weken uitstel gekregen (tot 11 december) om haar "Conclusie van Repliek" in te dienen bij de rechtbank.  
   
Vertraging in rechtszaak van gepensioneerden tegen Akzo Nobel 14-11-2006

Op 16 october heeft een rolzitting van het kantongerecht in Arnhem plaats gevonden. In deze zitting besloot de kantonrechter de zaak voor vonnis aan te houden tot 13 november 2006.
Op 13 november heeft een (tweede) rolzitting van het kantongerecht in Arnhem plaats gevonden. In deze zitting besloot de kantonrechter de zaak voor vonnis aan te houden tot 11 december 2006.

 
   
Deelnemersraad keurt nieuwe statuten AcPF niet goed. 14-11-2006

De Deelnemersraad verdient zonder meer een pluim. Het bestuur van AcPF heeft getracht via statutenwijzigingen de "macht" van de Deelnemersraad vrijwel tot nul te reduceren. De Deelnemersraad trapte hier echter niet in en heeft de nieuwe statuten niet goedgekeurd.

 
   
Politieke partijen zetten ouderen op achterstand 14-11-2006

Uit de CPB-publicatie "Keuzes in Kaart 2008-2011" die vorige week verscheen, blijkt dat bij alle politieke partijen de koopkracht van 65-plussers jaarlijks minder stijgt dan die van andere huishoudens. Een zorgwekkende ontwikkeling.

lees meer..
   
Overgang naar Bpf MITT voorlopig van de baan. 01-11-2006

De juridische procedure die wij hebben aangespannen tegen Acordis heeft er toe geleid dat MITT voorlopig geen zin heeft in het overnemen van AcPF omdat men er weinig voor voelt om op te moeten draaien voor de mogelijke financiële gevolgen van de rechtszaak.

 
   
Mogelijke vergoeding gemaakte kosten. 01-11-2006

Leden die meebetalen aan de kosten van de juridische procedure tegen Acordis en AcPF komen in aanmerking voor vergoeding van deze kosten door hun rechtsbijstandsverzekering wanneer "inkomendekking" is meeverzekerd. Voor informatie kun je contact opnemen met de secretaris (secretaris@vgacordis.nl). 

 
   
Andere mogelijkheden om AcPF goed onder te brengen. 31-10-2006

Het bestuur van VGAcordis heeft een gesprek gehad met Bert Kiffen (managing director van Kiffen International Pension Adviser BV). Het blijkt dat er in de verzekeringswereld interessante opties zijn om ons pensioenfonds onder te brengen.

 
 
VAN DE WAL IN DE SLOOT 27-10-2006

In het jaarverslag meldt het bestuur van AcPF dat men overweegt om het pensioenfonds bij het Bpf MITT onder te brengen. Wij hebben de belangrijkste documenten m.b.t. het MITT voor u geanalyseerd:
 
- voorwaardelijke indexatie (zelfs geen indexatie-ambitie)
- als er al indexatie wordt toegekend dan is de maximale indexatie gelijk aan het laagste percentage van prijsindexcijfer en "loonindexcijfer voor de Textiel". Daarom kreeg "Textiel" 0% indexatie per 1-1-2006.
- Bpf MITT heeft zeer veel gepensioneerden maar keert zeer weinig uit (gemiddeld circa 100 EURO/maand aan ouderdomspensioen). Bij AcPF werd in 2005 2425 EURO per maand uitgekeerd aan ouderdomspensioen.
- Als er niet geïndexeerd wordt ligt de pijn bij ex-Acordis gepensioneerden en wordt de kas van Bpf MITT vooral aangevuld door dezen.
- De invloed van AcPF gepensioneerden wordt nul-komma-nul.
- Bpf MITT is een groot maar arm fonds (belegd vermogen per ingeschrevene circa 5000 EURO).
- AcPF is een klein maar rijk fonds (belegd vermogen per ingeschrevene circa 120.000 EURO).
- Door samengaan met Bpf MITT gaat Bpf MITT er duidelijk op vooruit en gaat AcPF er duidelijk op achteruit.

Onze conclusie is dat het bestuur van AcPF absoluut niet in het belang van de gepensioneerden handelt als wij overgedaan worden aan het Bpf MITT.

Lees verder door in de rechter kolom de verschillende items aan te klikken.

Geciteerde "MITT documenten" vindt u in het "Archief"

Conclusies

Samenvatting

Kengetallen


Citaten

 

 

 

 

 

 

 

   
Op 16 october heeft Acordis c.s. haar "conclusie van antwoord" bij de rechter ingediend 23-10-2006

De advocaat van Acordis en AcPF heeft een uitgebreid antwoord gegeven op onze dagvaarding.

lees meer..
   
"Zo gaat hij goed ! ! !" 23-10-2006

De oproep aan de leden om een extra bijdrage te storten in de strijdkas om de rechtszaak te kunnen bekostigen loopt heel goed. Tot 1 october is er 11.500 EURO binnengekomen.
Wilt u toch nog even kijken of u het niet vergeten bent of dat u misschien wèl de extra bijdrage hebt betaald maar per vergissing de contributie over 2006 nog niet betaald hebt.

 
   
Toelichting op gerechtelijke procedure 23-10-2006

Een gerechtelijke procedure verloopt volgens een vast patroon.

lees meer..
 
Informatie over de activiteiten van onze collega's van Akzo Nobel 01-10-2006

Het proces tegen Akzo Nobel vordert gestaag. Verwacht wordt dat de rechter in december 2006 een uitspraak zal doen. 

lees meer..
   
Acordis vraagt uitstel aan rechter. 21-8-2006

De advocaat van Acordis heeft de rechter om het gebruikelijke uitstel gevraagd.

lees meer..
   
Maandag 21 augustus begint gerechtelijke procedure 15-8-2006

De dagvaarding zal worden aangebracht tegen de rolzitting van maandag 21 augustus a.s. Een eerdere rolzitting is volgens de deurwaarder helaas niet mogelijk, omdat de eerdere rolzittingen zijn vervallen in verband met de vakantieperiode.

 
   
De VGAcordis dagvaart Acordis en het Acordis Pensioenfonds. 15-8-2006

Gezien de starre houding van Acordis en AcPF en gezien het feit dat we mogelijk op korte termijn aan een ander pensioenfonds worden overgedaan tegen aanzienlijk slechtere voorwaarden, heeft het bestuur van de VGAcordis zich genoodzaakt gezien om de rechten van haar leden via de rechter af te dwingen.

lees meer..
   
Informatie over het MITT en haar pensioenreglment 15-8-2006

Het pensioenreglement van het bedrijfstakpensioenfonds MITT kunt u hier bekijken.
Informatie over het MITT is te vinden op www.pensioenfondsmitt.nl/ .

lees meer..
   
Het bestuur van het Acordis Pensioenfonds onderzoekt de mogelijkheid om het pensioenfonds over te doen aan het bedrijfstakpensioenfonds MITT. 15-8-2006

Mogelijk gaat ons pensioenfonds over naar het MITT, het bedrijfstakpensioenfonds voor Mode, Interieur, Tapijt en Textiel. De VGAcordis is daar absoluut niet blij mee omdat de indexeringsregeling veel slechter is dan de regeling die ons via het pensioenreglement door Acordis is beloofd.

lees meer..
   
Antwoord van bestuur Acordis Pensioenfonds 15-8-2006

Het bestuur van AcPF zegt verbaasd te zijn over het voorstel en verwerpt het.

lees meer..
   
VGAcordis probeert met Acordis tot een compromis te komen. 15-8-2006

We hebben in maart getracht een juridische procedure te voorkomen door, via onze advocaat Prof. Lutjens, Acordis te vragen zich aan de uitspraak van de rechter in de zaak van Akzo Nobel te conformeren. Wij eisen immers, net als Akzo Nobel, ook een onvoorwaardelijke indexatie tot maximaal 4%.

lees meer..
   
Informatie over de activiteiten van onze collega's van Akzo Nobel 11-8-2006

Het proces van de VGAN tegen Akzo Nobel verloopt langzaam omdat Akzo Nobel uitstel heeft gevraagd om deskundigen te kunnen raadplegen.

lees meer..
   
Algemene ledenvergadering groot succes 7-4-2006

De opkomst was groter dan verwacht. De presentielijst werd door 51 leden getekend. Op een totaal bestand van 170 leden betekent dit precies 30%. Lees de notulen over de belangrijkste agendapunten.

lees meer..
   
Pensioenen volgend jaar waardevast 16-3-2006

De ontwikkelingen op de beurzen zijn dermate positief dat de bedrijfstakpensioenen volgend jaar volledig zullen indexeren. Zelfs zal er, wanneer de beurzen nog even doorgaan, een inhaalslag worden gedaan, dwz eerdere niet-toegekende indexaties zullen alsnog worden uitgekeerd.

lees meer..
   
Wat de arbeidsrechter zegt over "Wijziging van verworven pensioenrechten". 16-3-2006

Het wijzigen van datgene wat er tussen partijen over het pensioen is afgesproken is doorgaans niet mogelijk zonder instemming van de medewerker.

lees meer..
   
De nieuwe Pensioenwet wordt deze maand  in de Tweede Kamer behandeld. 10-3-2006
Het wetsontwerp "Pensioenwet 2006" zal deze maand in de Tweede Kamer worden behandeld.
De VGAcordis heeft aan de "Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid" in januari een brief gestuurd waarin commentaar wordt geleverd op deze wet. 
lees meer..
   
De leeftijdsopbouw van de leden van de VGAcordis 10-3-2006
Van 143 leden is de leeftijd bekend. Het gemiddelde VGAcordis lid is geboren op 10 september 1944. De VGAcordis leden zijn dus gemiddeld 61½ jaar. lees meer..
   
Pensioenfondsen beleggen lang niet zo goed (NRC 8 maart 2006) 8-3-2006
Uit een studie blijkt dat de pensioenfondsen hun rendementen te rooskleurig zien. lees meer..
   
Pensioenfonds genoodzaakt om te stoppen (Fin. Dagblad 2 maart 2006) 7-3-2006
Bijna een derde van de pensioenfondsbestuurders denkt dat het houden van een ondernemingspensioenfonds onmogelijk wordt. Dat komt door scherper toezicht en strengere deskundigheidseisen. lees meer..
   
Overzicht van de "januari-brieven " van AZL over indexatie (2002-2006) 1-3-2006
In de bekende januari-brieven van AZL worden jaarlijks de veranderingen van onze pensioenen vermeld. Lees hoe de toonzetting over de periode 2002-2006 is veranderd. lees meer..
   
Onze (grote) zuster, de Vereniging van Gepensioneerden Akzo Nobel, timmert flink aan de weg 28-2-2006
De VGAN heeft haar 2e algemene ledenvergadering gehouden. Lees de vele paralllellen met onze vereniging. lees meer..
   
OPROEP OM LID TE WORDEN VAN DE VGACORDIS 23-2-2006
Omdat het bestuur van het Acordis Pensioenfonds aan alle gepensioneerden een brief heeft gestuurd waarin het adres van onze website wordt vermeld (onze website is niet geregistreerd bij Google en dus niet "openbaar"), willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om alle gepensioneerden die nog geen lid zijn van de VGAcordis van harte uit te nodigen om lid te worden van de vereniging (zie Aanmelding).   
   
Reactie van bestuur VGAcordis op "Reactie bestuur AcPF op nieuwjaarsbrief" 23-2-2006
Het bestuur van de VGAcordis geeft een kort maar duidelijk antwoord op de brief van het bestuur. lees meer..
   
Nieuwjaarsbrief van VGAcordis alsnog beschikbaar voor niet-leden 23-2-2006
Omdat het bestuur van AcPF de gepensioneerden een brief heeft gestuurd waarin ze de VGAcordis kapittelen over "de nieuwjaarsbrief", die hen niet is toegezonden, ziet het bestuur van VGAcordis zich genoodzaakt om de nieuwjaarsbrief openbaar te maken (brief was alleen aan leden van VGAcordis gericht). lees meer..
   
Ouderen worden ten onrechte als 'grijze rijken' neergezet (Prof. Braams; NRC 17-2-2006) 22-2-2006
In voorstellen over de aanpak van de vergrijzing wordt vaak een beeld geschetst van rijke ouderen. Dat berust echter op te grote maatstaven en op soms apert onjuiste veronderstellingen, meent G.P.A. Braam. lees meer..
   
Klasseverzekering bestaat niet meer; polissen OZF zullen worden gecorrigeerd. 22-2-2006
Wanneer u een extra verzekering had voor "Klasseverzekering", is het bedrag dat u tot nu toe is ingehouden voor "Nominale premie ZVW" niet correct. Correcties volgen. lees meer..
   
Algemene ledenvergadering Vereniging Gepensioneerden Acordis 18-2-2006
De VGAcordis zal op 17 maart om 14.00 uur de eerste jaarvergadering houden in de kleine kantine van het Tenniscentrum Beekhuizen in Velp. Uitnodiging en agenda volgen nog.  
   
Gepensioneerden Akzo Nobel naar rechter; vakbonden teleurgesteld 18-2-2006
De Vereniging van gepensioneerden van Akzo Nobel stapte naar de rechter omdat de vakbonden onvoldoende opkomen voor gepensioneerden (artikel NRC 7-2-2006) lees meer..
   
Informatie in jaarverslag pensioenfonds schiet te tekort. 18-2-2006
Volgens dit artikel in het Fin. Dagblad van 13-2-2006 schieten jaarverslagen tekort op het gebied van medezeggenschap van gepensioneerden, deskundigheid en onafhankelijkheid van het bestuur en de (financierings)relatie met de verbonden onderneming. lees meer..
   
Staken ziektebijdrage gepensioneerden in strijd met het recht 18-2-2006
In het Fin. Dagblad van 9-2-2006 staat dit interessante artikel van Mr. Dekker, advocaat gespecialiseerd in pensioenrecht. lees meer..
   
Brief van ontevreden collega over "overgangsbepaling uitzichtgarantie ploegenpensioen" 9-2-2006
Het ouderdomspensioen van een van onze leden werd plotsklaps aanzienlijk verlaagd. lees meer..
   
De Vereniging van Gepensioneerden van Akzo Nobel stapt naar de rechter 6-2-2006
De VGAN is met 2 eisen naar de rechter gestapt.
- onvoorwaardelijke indexatie tot 4%.
- aan rechten van gepensioneerden mag niet worden getornd na het moment van pensionering
Geen enkele krant brengt de dagvaarding correct.
lees meer..
Interview BNR radio met Piet Provó Kluit, voorzitter van VGAN (duurt misschien even: 3 MB) mp3
   
Informatie van onze zustervereniging van Akzo Nobel 2-2-2006
In januari 2006 verscheen het 3e VGAN Bulletin. De VGAN timmert sterk aan de weg en wij volgen met grote belangstelling hun strijd voor een onvoorwaardelijke indexatie. lees meer..
   
AZL gaat inkomensafhankelijke bijdrage ZVW toch maandelijks inhouden 30-1-2006
AZL heeft een brief gestuurd waarin men aangeeft dat de inhouding van de inkomensafhankelijke bijdrage gelijkelijk over alle maanden van het jaar zal worden verdeeld. lees meer..
   
AZL stuurt VGAcordis toelichting op "inkomensafhankelijke bijdrage ZVW". 21-1-2006
AZL heeft gereageerd op het stukje over de inkomensafhankelijke bijdrage van 17-1-2006.
Hierbij de officiële toelichting van Hr. Blom van AZL.
lees meer..
   
Verklaring inkomensafhankelijke bijdrage ZVW in AZL brief 17-1-2006
Velen hebben vandaag een brief gekregen van AZL met daarin een post "Inkomenensafhankelijke ZVW". Hoe komt men aan dat bedrag? lees meer..
   
Bestuur VGAcordis praat met pensioenadvocaten 13-12-2005
Vandaag heeft het bestuur een eerste gesprek gehad met 2 pensioenadvocaten. Belangrijkste thema was de onvoorwaardelijke indexatie van onze pensioenen. Een verslag van dit gesprek zal opgenomen worden in een brief die deze week uitsluitend aan leden zal worden toegezonden.  
   
Nieuwe leden die zich in november of december opgeven (en betalen) hebben hun contributie voor 2006 ook al betaald! 22-11-2005
Dus......., je hoeft niet meer tot januari te wachten om je als lid op te geven.  
   
Wordt Wachtgeld omgezet in prepensioen?? 22-11-2005
Een van onze leden uit Steenbergen die tot zijn 65e een wachtgeldregeling zou krijgen is "met terugwerkende kracht" in de pre-pensioenregeling geplaatst. lees meer...
   
FVP kampt met tekorten 22-11-2005
De FVP (Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering) die de pensioenvoorzieningen voor werkloze werknemers voortzet heeft financiële problemen en kan geen garanties meer geven.
Dus nog meer noodzaak om ervoor te strijden om de Acordis pensioenen op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen.
lees meer...
   
Bestuur AcPF weigert nog steeds te praten met VGAcordis 19-11-2005
Vanaf eind mei 2005 probeert het bestuur van de VGAcordis het bestuur van AcPF tot een gesprek te bewegen. Echter, tot nu toe weigert men categorisch met ons te praten. Men wil eerst alles "geregeld" hebben voordat men met ons wil praten. Lees het antwoord op onze oproep. lees meer...
   
Leden -Wervings-Actie 15-11-2005
Tot nu toe proberen we alle 55+ deelnemers aan het Acordis pensioenfonds te bewegen om lid te worden van de VGAcordis. Deze doelgroep bestaat uit ongeveer 400 mensen. Met 111 aangemelde leden zitten we dus al op 28%. Dat is heel goed, maar we willen meer. Waar komen de leden vandaan? lees meer...
   
100 ste lid meldt zich aan bij VGAcordis 12-11-2005
Vandaag heeft Ina Nijman zich aangemeld als lid en is daarmee het honderdste lid.
Ter informatie: AcPF heeft circa 1400 deelnemers: 168 ouderdomspensioen, 104 invaliditeitspensioen, 25 partnerpensioen en 13 wezenpensioen.
 
   
Grootse Leden-Wervings-Actie 10-11-2005
Hoe meer leden de VGAcordis heeft, hoe sterker we staan als we onze rechten juridisch gaan afdwingen. 10 November is een grote wervingsactie gestart. Meld je ook aan. lees meer...
   
Invoering Financieel Toetsingskader (FTK) uitgesteld tot 2007 30-10-2005
In overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Nederlandsche Bank besloten dat het Financieel Toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen pas per 1 januari 2007 verplicht van toepassing zal zijn. lees meer...
Watson Wyatt over dekkingsgraad en indexatieruimte 28-10-2005
Watson Wyatt analyseerde de gegevens van 160 Nederlandse pensioenfondsen. AcPF had einde 2004 een dekkingsgraad van 108,5%. lees meer...
Tekort van 105 miljard EURO (NRC 26 okt) 28-10-2005
De Nederlandse pensioenfondsen komen samen 105 miljard euro tekort om de toekomstige verhogingen van de pensioenen van werknemers en gepensioneerden met de inflatie te betalen. lees meer...
VGAcordis vecht voor erkenning waardevast pensioen 28-10-2005
VGAcordis heeft een  brief geschreven aan Acordis, het bestuur van het Acordis pensioenfonds, de Deelnemersraad en De Nederlandsche Bank. De argumenten in de indexatie-brief van januari (0% indexatie) worden volledig ontkracht. lees meer...
Een historische vergissing (SAFE nov/dec 2005) 24-10-2005
Volgens van Duijn pakt het invoeren van het FTK (Financieel Toetsings Kader) per 2006 slecht uit voor de rendementen van pensioenfondsen.  lees meer...
Pensioenwereld pakt winst (NRC 14-10-2005) 14-10-2005
De grote Nederlandse pensioenfondsen hebben in het derde kwartaal dankzij extra winsten op beleggingen in grondstoffen en aandelen een onverwacht hoog rendement behaald. lees meer...
Pensioenfondsen geven onvoldoende inspraak. 12-10-2005
Beter bestuur, beter toezicht en betere verantwoording aan werknemers en gepensioneerden moeten meer vertrouwen geven in het knusse bolwerk van pensioenfondsen (NRC 12-10-2005) lees meer...
De Vereniging Gepensioneerden Akzo Nobel knokt hard voor een onvoorwaardelijk waardevast pensioen. 28-09-2005
Volgens een topjurist op het gebied van pensioenzaken kan er niet getornd worden aan het waardevaste pensioen bij Akzo Nobel (en dus ook bij Acordis!?).  lees meer...
Pensioenfondsen gezond maar voor hoe lang? 26-09-2005
Uit onlangs door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde cijfers blijkt dat de financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen in 2004 is hersteld. lees meer...
Pensioenreglement 2005 22-09-2005
Het pensioenreglement, gedateerd december 2002, is eind 2004 op een enkele plaats gewijzigd.
Voor gepensioneerden is vooral artikel 2.7 van belang.
lees meer...
Antwoord De Nederlandsche Bank 20-09-2005
Vanwege geheimhoudingsplicht mag DNB ons niet informeren over hun bevindingen omtrent de financiële positie van het AcPF. lees meer...
De nieuwe zorgverzekering (info Vereniging Gepensioneerden Akzo Nobel) 27-08-2005
De VGAN geeft op haar website (www.vgan.nl) een voorbeeld van hoe slecht de nieuwe zorgverzekering voor de gepensioneerden kan uitpakken. lees meer...
Brief aan de Nederlandsche Bank (toezichthouder pensioenfondsen) 24-08-2005
Het bestuur van de VGAcordis vindt dat de financiële positie van het AcPF onvoldoende sterk is om de aangegane pensioenverplichtingen na te kunnen komen.   lees meer...
De nieuwe zorgverzekeringswet 15-08-2005
Gepensioneerden krijgen geen vergoeding voor de inkomensafhankelijke premie (voor werknemers is werkgever verplicht deze te betalen).  lees meer...
Gepensioneerden Akzo Nobel krijgen veel betere pensioenfinanciering dan Acordis collega's. 01-07-2005
Vakorganisaties en Akzo Nobel hebben nieuwe afspraken gemaakt over de financiering van de Pensioenregeling. lees meer...
Antwoord bestuur Acordis Pensioenfonds 23-06-2005
Het bestuur van het AcPF is verheugd dat vakbonden en deelnemersraad positief hebben gereageerd op het resultaat van de overeenkomst (10 mln gekregen en 24 mln geëist) lees meer...
Antwoord Deelnemersraad 22-06-2005
De Deelnemersraad vindt het niet in het belang van het Fonds en zijn (toekomstige) gepensioneerden om via een juridische procedure meer dan 10 mln EURO (eis 24 mln) af te dwingen. lees meer...
Infomeeting gepensioneerden VMHP 17-06-2005
De meerderheid van de VMHP gepensioneerden accepteren het door het VMHP bestuur gevoerde beleid en daarmee dus het door het bestuur van AcPF gevoerde beleid. lees meer...
Antwoord Blaisse  08-06-2005
Folkert Blaisse is verheugd dat er een overeenkomst is gesloten.
Wij zijn niet zo blij met de inhoud.
lees meer...
Brief aan gepensioneerden ivm pensioenovereenkomst 07-06-2005
De VGAcordis is het niet eens met de lage afkoopsom die Acordis wil betalen om van de gepensioneerden af te zijn. lees meer...
Ontwikkeling Koopkracht Pensioen 05-06-2005

klik voor vergroting koopkracht.jpg (142936 bytes)

lees meer...
Berekening "Koopkracht Pensioen" vanaf 2003 en geëxtrapoleerd met berekeningen gebaseerd op getallen uit de overeenkomst tussen 
Oproep aan VMHP leden
Woensdag 8 juni om 16.00 uur is er een infomeeting van het VMHP op de Kleefse Waard in gebouw GE.  lees meer...
Extra editie VMHP voor gepensioneerden  03-06-2005
De vakbond VMHP heeft een pamflet rondgestuurd waarin zij meedelen dat zij accoord gan de overeenkomst tussen Acordis en het pensioenfonds. lees meer...
Indexatie in de knel 01-06-2005
Interessante gegevens over indexatie en dekkingsgraden van de grootste bedrijfstakpensioenfondsen lees 1e deel...
lees 2e deel
Hard spel om pensioenen bij Akzo Nobel 01-06-2005
Akzo Nobel en FNV Bondgenoten discussiëren sinds deze week over de vraag hoe­veel geld het pensioenfonds mee­krijgt van het concern wanneer het op afstand wordt gebracht. lees meer...
Reminder aan Folkert Blaisse 01-06-2005
Blaisse beloofde ons te informeren wanneer hij met de Raad van Commissarissen en het bestuur van AcPF had gesproken.  lees meer...
VGAcordis vraagt bestuur AcPF om gesprek samen met de Nederlandsche Bank 26-05-2005
Wij vrezen dat AcPF de uitvoering van de pensioenregeling voor alle deelnemers in de toekomst niet kan waarborgen. lees meer...
Brief aan Deelnemersraad ivm komende pensioen-overeenkomst 22-05-2005
Oproep aan Deelnemersraad om haar verantwoording voor de gepensioneerden wqar te maken. Geen gemarchandeer over de 24 mln. lees meer...
Brief aan vakbonden ivm komende pensioen-overeenkomst 21-05-2005
Oproep aan vakbonden om zich in te zetten voor de gepensioneerden en geen genoegen te nemen met een afkoopsom minder dan 24 mln. lees meer...
Antwoord van de De Nederlandsche Bank 18-05-2005
DNB is bereid aanwezig te zijn bij een gesprek tussen het bestuur van AcPF en VGAcordis lees meer...
Brief aan De Nederlandsche Bank 11-05-2005
De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op pensioenfondsen. Wij willen contact met hen om over het Acordis Pensioenfonds te praten. lees meer...
Van welke locatie komen de huidige 79 leden? 10-05-2005
Arnhem is de voortrekker. Ede doet goed mee. In Emmen missen we tot nu toe iemand die de kar wil trekken, dwz (e-mail)-adressen achterhaalt van gepensioneerden. lees meer...
Notulen van VGAcordis bestuursvergaderingen van website 01-05-2005
Tot nu toe werden de notulen van de bestuursvergaderingen op de website geplaatst teneinde de leden optimaal te informeren. Om privacy redenen en het feit dat ook "de tegenstanders" inzicht krijgt in onze strategie worden de notulen van de website gehaald.
Overeenstemming over toezichtregels bij indexatie van pensioenen 20-04-2005
Over indexatie zijn afspraken gemaakt tussen de Stichting van de Arbeid, de minister van SZW en de toezichthouder DNB. lees meer...
Pensioenoverleg Acordis met vakbonden nog steeds in impasse 11-04-2005

De vakorganisaties hebben geëist dat het pensioenfonds “goed wordt weggezet”. Acordis heeft 2 opties. Er komt geen deal en alles blijft zoals het was of men komt tegemoet aan de eisen van het bestuur van AcPF.

Brief aan Vakbonden 9-04-2005
De vakbonden spelen een cruciale rol wat de pensioenen betreft omdat zij de afspraken maken met Acordis.  lees meer...
Brief aan bestuur Acordis Pensioen Fonds 9-04-2005
Het bestuur van AcPF zal er een hele kluif aan hebben om de financiële schade die er optreedt, vanwege het feit dat de actieven van Colbond en Diolen verdwijnen en Acordis zichzelf opheft, op Acordis te verhalen. lees meer...
Waarom contributie? 7-04-2005
De VGAcordis vraagt contributie omdat er in de beginfase nogal wat kosten zijn. Het oprichten van de VGAcordis kostte bijvoorbeeld alleen al € 441 aan notariskosten en KvK. 
Snelle reactie van Acordis 7-04-2005
Korte reactie van Folket Blaisse op de brief van 2 dagen geleden. lees meer...
Brief aan Acordis

5-04-2005

Het bestuur van de VGAcordis heeft een brief gestuurd aan Hr. Blaisse van Acordis. In de brief presenteert de Vereniging zich en maakt duidelijk wat ze wil.  lees meer...
Interessante informatie over pensioenen 19-03-2005
In Elsevier staan een aantal interessante artikelen over pensioenen (zie archief) lees meer...
De Vereniging Gepensioneerden Acordis is opgericht

18-03-2005

Heden de 18 maart 2005 is de Vereniging van Gepensioneerden van Acordis (VGAcordis) opgericht.  De statuten staan in de download pagina. lees meer...
Adviesaanvraag voorgenomen overdracht Colbond 18-03-2005
Colbond heeft per 1 januari 2005 een eigen pensioenfonds opgericht en wil dat AcPF de pensioengelden van haar actieven overdraagt. lees meer...
Brief aan Deelnemersraad van AcPF 12-03-2005
De Belangengroep stuurt een kennismakingsbrief naar de Deelnemersraad van AcPF. lees meer...
Gesprek met de secretaris van de Deelnemersraad van AcPF 11-03-2005
De Belangengroep Acordis Gepensioneerden heeft gesprek met Pieter van de Poel , secretaris van de Deelnemersraad van AcPF. lees meer...
Gesprek met de voorzitter van het Acordis Pensioen Fonds

4-03-2005

Belangengroep Acordis Gepensioneerden heeft gesprek met Paul van Aalst, voorzitter van het bestuur van AcPF en zelf gepensioneerd bij Acordis. lees meer...
Rentebom onder pensioenen (FEM BUSINESS 19 februari 2005). 19-02-2005
Pensioenfondsbestuurders bidden in stilte dat de kapitaalmarktrente weer gaat stijgen, anders kampen ze straks met miljardentekorten. Maar de rente daalt. "De pensioenfondsen zitten met een gigantisch probleem." lees meer...
CAO-onderhandelingen  16-02-2005
De onderhandelingen met de vakbonden van afgelopen dinsdag 15 februari zijn in een impasse beland. De vakbonden willen eerst het thema pensioenen opgelost zien voordat ze over een nieuwe CAO willen onderhandelen.
Gesprek met de secretaris van het Acordis Pensioen Fonds 15-02-2005
Belangengroep Acordis Gepensioneerden heeft gesprek met Ben Tabor, de secretaris van het bestuur van AcPF en voorzitter van de VMHP lees meer...
Gesprek met de voorzitter van de Vereniging van Gepensioneerden Akzo Nobel 4-02-2005
Belangengroep Acordis Gepensioneerden heeft gesprek met Piet Provó Kluit de voorzitter van de Vereniging van Gepensioneerden Akzo Nobel (http://www.vgan.nl) weten lees meer...
Initiatief 6 gepensioneerden om actie te nemen. 24-01-2005
6 Gepensioneerden maken zich grote zorgen over hun pensioen vanwege de manier waarop Acordis hun pensioentoezegging "behartigt". lees meer...
Brief Acordis Pensioen Fonds over indexatie 2000 3-01-2005
Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Acordis heeft besloten per 1 januari 2005 in plaats van 1% inflatiecorrectie (prijsindexcijfer) géén indexatie-verhoging toe te passen.  lees meer ...
Pensioenfondsen zelf schuld (NRC 11 october 2003) 11-10-2003
Problemen in pensioenwereld komen door premie-vakantie en niet door een beurskrach. lees meer..
Convenant tussen Acordis en vakbonden over pensioenen 28-10-2003
Het AcPF ging financieel onderuit door de neergang van de beurs. Acordis moest bijbetalen. Er wordt een 10-jarig herstelplan afgesproken om de dekkingsgraad weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. lees meer ...
Iedereen heeft 1 pensioenjaar ingeleverd 1-01-2001
Wist u dat bij de invoering van het middelloon pensioen iedereen de geldwaarde van 1 pensioenjaar is afgenomen? lees meer ...
Beloofde indexatie in Pensioenkrant 1-11-2000
In de Pensioencourant van november 2000 staat ook dat de "opgebouwde pensioenrechten  tot 2001" geïndexeerd worden met de algemene CAO-verhogingen.  lees meer ...
Invoering midelloon pensioen 1-11-2000
In de Pensioencourant van november 2000 wordt het middelloon pensioen gepresenteerd als "een prima waarborg voor oudedagsvoorziening". lees meer ...
Oprichting Acordis Pensioen Fonds 23-02-2000
Om u te bewegen de waardeoverdracht te tekenen wordt in een brief het volgende beloofd: "In het kader van de overname is afgesproken dat Acordis dezelfde pensioenaanspraken zal toekennen als Akzo Nobel" lees meer ...

en ook dit...