Pensioenreglement

 

van de Stichting Pensioenfonds Acordis, gevestigd te Arnhem

 

Pensioenregeling 2001

 

December 2002
Begrippen die een regelingsspecifieke betekenis hebben in dit reglement zijn cursief gedrukt. Vermeldingen tussen (haakjes) zijn optioneel.

 

Inhoudsopgave

 

Artikel

 

1.†††††††††††† Algemeen

1.0†††††††††† Verwijzingstabel van begrippen met een regelingsspecifieke betekenis

1.1†††††††††† Begripsbepalingen

1.2†††††††††† Voorwaarden voor deelneming

1.3†††††††††† Aanspraken op pensioen

1.4†††††††††† Perioden van deelneming

1.5†††††††††† Pensioenopbouwfactoren

 

2.†††††††††††† Ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen

2.1†††††††††† Tijdelijk ouderdomspensioen geÔndexeerd middelloonsysteem

2.2†††††††††† Levenslang ouderdomspensioen geÔndexeerd middelloonsysteem

2.3†††††††††† Levenslang nabestaandenpensioen

2.4†††††††††† Anw-vervangend tijdelijk nabestaandenpensioen

2.5†††††††††† Wezenpensioen

2.6†††††††††† Aanpassing van de pensioenaanspraken tijdens deelneming

2.7†††††††††† Aanpassing van de pensioenaanspraken na beŽindiging van de
†††††††††††††††† deelneming

2.8†††††††††† BeŽindiging van de deelneming vůůr de standaardpensioeningangsdatum

2.9†††††††††† Uitgaande waardeoverdracht

2.10†††††††† Inkomende waardeoverdracht

2.11†††††††† Scheiding

 

3.†††††††††††† Beschikbare premie

3.1†††††††††† Inleiding

3.2†††††††††† Recht op spaarbedrag

3.3†††††††††† Hoogte BP-spaarbedrag

3.4†††††††††† Arbeidsongeschiktheid

3.5†††††††††† Spaarsaldo

3.6†††††††††† Keuze beleggingsmodule

3.7†††††††††† Aanwending BP-spaarsaldo

3.8†††††††††† Afkoop bij overschrijding fiscaal maximum

3.9†††††††††† Scheiding

 

4.†††††††††††† Vrijwillig pensioensparen

4.1†††††††††† Inleiding

4.2†††††††††† Recht op Vrijwillig pensioensparen

4.3†††††††††† VP-spaarmodules

4.4†††††††††† VP-spaarbedrag

4.5†††††††††† Keuze spaarmodule

4.6†††††††††† Keuze beleggingsmodule

4.7†††††††††† Aanwending VP-spaarsaldo

4.8†††††††††† Afkoop bij overschrijding fiscaal maximum

4.9†††††††††† Aanpassing van aanspraken

4.10†††††††† Scheiding

 

5.†††††††††††† Uitzending naar het buitenland

5.1†††††††††† Inleiding

5.2†††††††††† Inkomensgrondslag

5.3†††††††††† Vervangende AOW-uitkering

5.4†††††††††† Pensioenaanspraken

5.5†††††††††† Arbeidsongeschiktheidspensioen

 

6.†††††††††††† Arbeidsongeschiktheid

6.1†††††††††† Arbeidsongeschiktheidspensioen

6.2†††††††††† Voortzetting van opbouw en verzekering van pensioenaanspraken

††††††††††††† bij arbeidsongeschiktheid

6.3†††††††††† Ingang WAO na beŽindiging deelneming

 

7.†††††††††††† Herschikking van aanspraken

7.1†††††††††† Algemeen

7.2†††††††††† Besteding BP-spaarsaldo

7.3†††††††††† Flexibilisering van de standaardpensioeningangsdatum

7.4†††††††††† Herschikking van ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen

7.5†††††††††† Herschikking naar hoog-/laag/ en laag-/hoogpensioen

 

8.†††††††††††† Verplichtingen, informatie en financiering

8.1†††††††††† Verplichtingen

8.2†††††††††† Uitbetaling van de pensioenen en andere uitkeringen

8.3†††††††††† Informatieverstrekking

8.4†††††††††† Financiering

 

9.†††††††††††† Procedures

9.1†††††††††† Onvoorziene gevallen

9.2†††††††††† Bijzondere bepalingen

9.3†††††††††† Geschillenprocedure

9.4†††††††††† Klachtenprocedure

 

10.†††††††††† Overgangen

10.1†††††††† Overgangsbepalingen met betrekking tot aanspraken krachtens het

†††††††††††† tot en met 2000 geldende pensioenreglement

10.2†††††††† Overgangsbepalingen met betrekking tot ploegendienstpensioen over

†††††††††††† deelnemerstijd vůůr 2001

10.3†††††††† Overgangsbepalingen met betrekking tot tijdelijk ouderdomspensioen

 

11.†††††††††† Slotbepalingen

11.1†††††††† Valuta en afronding

11.2†††††††† Tarief 2001

11.3†††††††† Maximumbepaling

11.4†††††††† Wettelijk maximum

11.5†††††††† Glijclausule

 

12.†††††††††† Bijlagen

12.1†††††††† Aangewezen ondernemingen in de zin van 1.1.2

12.2†††††††† Tarief 2001

12.3†††††††† Opbouwgrensbedrag en fanchise conform 1.5.1.2 en 1.5.2